รางวัลการวิจัย 

       ·        รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 จากสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “ชุดตรวจแบบแถบสีสำหรับตรวจเชื้ออหิวาตกโรค Vibrio

                 cholerae 3 ชุด VCO1 VCO139 และ VCG”

    ·        รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสในกุ้งด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี”

    ·        รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2554 จากสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “ชุดตรวจไวรัสโรคตัวแดงดวงขาวและไวรัสหัวเหลืองในกุ้งแบบแถบสีคู่

 

·       รางวัลที่ 1 ประเภทรากแก้วที่ยั่งยืนแห่งการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://ccapp.swu.ac.th/pr_news/detail.asp?pr_id=101

 

·       ผลงานวิจัยเรื่อง  The development of loop-mediated isothermal amplification combined with lateral flow dipstick for detection of Vibrio parahaemolyticus. Letters in Applied Microbiology 52, 344-351. โดย Prompamorn, P., Sithigorngul, P., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sridulyakul, P., Chaivisuthangkura, P. (2011).

             ได้รับคัดเลือกเป็น research highlight โดย Asia-Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN) และ  NPG Nature Asia-Pacific. Website http://natureasia.com/A-IMBN/article.php?id=485

 

หนังสือ

Chaivisuthangkura, P., Loh, P. Penaeovirus, Baculoviridae. (2011) In The Springer Index of Viruses, 2nd ed. Tidona, C.A., Darai, G. New York: Springer-Verlag (Invited contributing author)

ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร (2551) พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น สำนักพิมพ์โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 593 หน้า

 

ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร . พลังงาน เอนไซม์ และเมแทบอลิซึม, การสังเคราะห์ด้วยแสง

          ชีววิทยา 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2546) ทบวงมหาวิทยาลัย. 256 หน้า

 

ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร (2544). จีเอ็มโอ. สำนักพิมพ์คุรุสภา. 265 หน้า

          (ได้รับคัดเลือกอยู่ใน 100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์)

 

 

International Publications

Chaivisuthangkura, P., Senapin, S., Wangman, P., Longyant, S., Sithigorngul, P. (2013) Simple and rapid detection of infectious myonecrosis virus using

           an immunochromatographic strip test. Archives of Virology, Article in Press.

 

Pengsuk, C., Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., Sithigorngul, P. (2013) Development and   evaluation of a highly sensitive immunochromatographic strip test

        using gold nanoparticle for direct detection of Vibrio cholerae O139 in seafood samples. Biosensors and Bioelectronics. 42: 229-235.

 

Siriwattanarat, R., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., Wangman, P., Vaniksampanna, A., Sithigorngul, P. (2013) Improvement of immunodetection of white

        spot syndrome virus  using a monoclonal antibody specific for heterologously expressed icp11. Archives of Virology. Article in Press.

 

Prompamorn, P., Longyant, S., Pengsuk, C., Sithigorngul, P., Chaivisuthangkura, P. (2013) Rapid identification and differentiation of Vibrio parahaemolyticus

        from Vibrio spp.in seafood samples using developed monoclonal antibodies. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 29: 721-731.

 

Hajimasalaeh, W., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., Sithigorngul, P. (2013). Improved immunodetection of Taura syndrome virus using a monoclonal

         antibody specific for heterologously expressed VP1 capsid protein. Archives of Virology 158: 77-85.

 

Wangman P, Senapin S, Chaivisuthangkura P, Longyant S, Rukpratanporn S, Sithigorngul P.    (2012). Production of monoclonal antibodies specific to

         Macrobrachium rosenbergii nodavirus using recombinant capsid protein. Diseases of Aquatic Organisms. 98: 121-131.

Wangman, P., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., Sridulyakul, P., Rukpratanporn, S., Sithigorngul, P. (2012). Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus

         detection using an  immunochromatographic strip test. Journal of Virological Methods, 183, 210-214.

 

Sridulyakul, P., Suwannaka, T., Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., Rukpratanporn, S., & Sithigorngul, P. (2011). Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus

         detection using  monoclonal antibodies specific to recombinant polyhedrin protein. Aquaculture, 321(3-4), 216-222.

Pengsuk, C., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Chaivisuthangkura, P., Sridulyakul, P., & Sithigorngul, P. (2011). Differentiation among the Vibrio cholerae serotypes

         O1, O139, O141 and non-O1, non-O139, non-O141 using specific monoclonal antibodies with dot blotting. Journal of Microbiological Methods, 87(2), 224-233.

Prompamorn, P., Sithigorngul, P., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sridulyakul, P., Chaivisuthangkura, P. (2011). The development of loop-mediated isothermal amplification combined with lateral flow dipstick for detection of Vibrio parahaemolyticus. Letters in Applied Microbiology 52, 344-351. 

 Surasilp, T., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Sridulyakul, P., Sithigorngul, P., Chaivisuthangkura, P. (2011) Rapid and sensitive detection of Vibrio vulnificus by loop-mediated isothermal amplification combined with lateral flow dipstick targeted to rpoS gene. Molecular and Cellular Probes, 25, 158-163.

Sithigorngul, P., Rukpratanporn, S., Chaivisuthangkura, P., Sridulyakul, P., Longyant, S. (2011). Simultaneous and rapid detection of white spot syndrome virus and yellow head virus infection in shrimp with a dual immunochromatographic strip test. Journal of Virological Methods, 173, 85-91.

Kunanopparat, A., Chaivisuthangkura, P., Senapin, S., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Flegel, T. W., Sithigorngul, P. (2010). Detection of infectious myonecrosis virus using monoclonal antibody specific to N and C fragments of the capsid protein expressed heterologously. Journal of Virological Methods,  171, 141-148.

Srisuk, C., Chaivisuthangkura, P., Sukhumsirichart, W., Sridulyakul, P., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Sithigorngul, P. (2010). Improved immunodetection of Penaeus monodon densovirus with monoclonal antibodies raised against recombinant capsid protein. Aquaculture, 311, 19-24.   

Longyant, S., Chaiyasittrakul, K., Rukpratanporn, S., Chaivisuthangkura, P., & Sithigorngul, P. (2010). Simple and direct detection of aeromonas hydrophila infection in the goldfish, carassius auratus (L.), by dot blotting using specific monoclonal antibodies. Journal of Fish Diseases, 33(12), 973-984.

Gangnonngiw, W., Laisutisan, K., Sriurairatana, S., Senapin, S., Chuchird, N., Limsuwan, C., Chaivisuthangkura, P., Flegel, T.W. (2010). Monodon baculovirus (MBV) infects the freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii cultivated in thailand. Virus Research, 148(1-2), 24-30.

Pengsuk, C., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Chaivisuthangkura, P., Sridulyakul, P., & Sithigorngul, P. (2010). Development of monoclonal antibodies for simple detection and differentiation of Vibrio mimicus from V. cholerae and Vibrio spp. by dot blotting. Aquaculture, 300(1-4), 17-24.

Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., Hajimasalaeh, W., Sridulyakul, P., Rukpratanporn, S., & Sithigorngul, P. (2010). Improved sensitivity of taura syndrome virus immunodetection with a monoclonal antibody against the recombinant VP2 capsid protein. Journal of Virological Methods, 163(2), 433-439.

Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Srisuk, C., Sridulyakul, P., & Sithigorngul, P. (2010). Enhanced white spot syndrome virus (WSSV) detection sensitivity using monoclonal antibody specific to heterologously expressed VP19 envelope protein. Aquaculture, 299(1-4), 15-20.

Srisuk, C., Chaivisuthangkura, P., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sridulyakul, P., & Sithigorngul, P. (2010). Rapid and sensitive detection of Vibrio cholerae by loop-mediated isothermal amplification targeted to the gene of outer membrane protein ompW. Letters in Applied Microbiology, 50(1), 36-42.

Kanhathaisong, B., Wongyounoi, S., Boonprakob, M., Dechsri, P., & Chaivisuthangkura, P. (2009). Introducing a warm temperature adapted rapid cycling "Brassica rapa" to a thai science classroom: A preliminary study on students' involvement in realistic investigation. International Journal of Learning, 16(10), 369-378.

Sithigorngul, P., Hajimasalaeh, W., Longyant, S., Sridulyakul, P., Rukpratanporn, S., & Chaivisuthangkura, P. (2009). Simple immunoblot and immunohistochemical detection of Penaeus stylirostris densovirus using monoclonal antibodies to viral capsid protein expressed heterologously. Journal of Virological Methods, 162(1-2), 126-132.

Chaivisuthangkura, P., Srisuk, C., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sridulyakul, P., & Sithigorngul, P. (2009). Rapid and sensitive detection of Penaeus monodon nucleopolyhedrovirus by loop-mediated isothermal amplification. Journal of Virological Methods, 162(1-2), 188-193.

Chaivisuthangkura, P., Tawilert, C., Tejangkura, T., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sithigorngul, W., et al. (2008). Molecular isolation and characterization of a novel occlusion body protein gene from penaeus monodon nucleopolyhedrovirus. Virology, 381(2), 261-267.

Khawsak, P., Deesukon, W., Chaivisuthangkura, P., & Sukhumsirichart, W. (2008). Multiplex RT-PCR assay for simultaneous detection of six viruses of penaeid shrimp. Molecular and Cellular Probes, 22(3), 177-183.

Longyant, S., Rukpratanporn, S., Chaivisuthangkura, P., Suksawad, P., Srisuk, C., Sithigorngul, W., et al. (2008). Identification of vibrio spp. in vibriosis penaeus vannamei using developed monoclonal antibodies. Journal of Invertebrate Pathology, 98(1), 63-68.

Longyant, S., Poyoi, P., Chaivisuthangkura, P., Tejangkura, T., Sithigorngul, W., Sithigorngul, P., et al. (2008). Specific monoclonal antibodies raised against taura syndrome virus (TSV) capsid protein VP3 detect TSV in single and dual infections with white spot syndrome virus (WSSV). Diseases of Aquatic Organisms, 79(1), 75-81.

Chaivisuthangkura, P., Tejangkura, T., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sithigorngul, W., & Sithigorngul, P. (2008). Preferential suppression of yellow head virus (YHV) envelope protein gp116 in shrimp that survive challenge with YHV. Diseases of Aquatic Organisms, 79(1), 1-8.

Sithigorngul, P., Rukpratanporn, S., Pecharaburanin, N., Suksawat, P., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., et al. (2007). A simple and rapid immunochromatographic test strip for detection of pathogenic isolates of Vibrio harveyi. Journal of Microbiological Methods, 71(3), 256-264.

Sithigorngul, W., Rukpratanporn, S., Sittidilokratna, N., Pecharaburanin, N., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., et al. (2007). A convenient immunochromatographic test strip for rapid diagnosis of yellow head virus infection in shrimp. Journal of Virological Methods, 140(1-2), 193-199.

Sithigorngul, W., Rukpratanporn, S., Pecharaburanin, N., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., & Sithigorngul, P. (2006). A simple and rapid immunochromatographic test strip for detection of white spot syndrome virus (WSSV) of shrimp. Diseases of Aquatic Organisms, 72(2), 101-106.

Sithigorngul, W., Rengpipat, S., Tansirisittikul, A., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., et al. (2006). Development of monoclonal antibodies for simple identification of vibrio alginolyticus. Letters in Applied Microbiology, 43(4), 436-442.

Longyant, S., Sattaman, S., Chaivisuthangkura, P., Rukpratanporn, S., Sithigorngul, W., & Sithigorngul, P. (2006). Experimental infection of some penaeid shrimps and crabs by yellow head virus (YHV). Aquaculture, 257(1-4), 83-91. 

Chaivisuthangkura, P., Phattanapaljltkul, P., Thammapalerd, N., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sithigomgul, W., et al. (2006). Production of polyclonal antibodies against recombinant VP26 structural protein of white spot syndrome virus (WSSV). ScienceAsia, 32(2), 201-204.

Chaivisuthangkura, P., Phattanapaijitkul, P., Thammapalerd, N., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sithigorngul, W., et al. (2006). Development of a polyclonal antibody specific to VP19 envelope protein of white spot syndrome virus (WSSV) using a recombinant protein preparation. Journal of Virological Methods, 133(2), 180-184.

Chaivisuthangkura, P., Tejangkura, T., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Sithigorngul, W., & Sithigorngul, P. (2006). Polyclonal antibodies specific for VP1 and VP3 capsid proteins of taura syndrome virus (TSV) produced via gene cloning and expression. Diseases of Aquatic Organisms, 69(2-3), 249-253.

Buranaprapuk, A., Chaivisuthangkura, P., Svasti, J., & Kumar, C. V. (2005). Efficient photocleavage of lysozyme by a new chiral probe. Letters in Organic Chemistry, 2(6), 554-558.

Rukpratanporn, S., Sukhumsirichart, W., Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., Sithigorngul, W., Menasveta, P., et al. (2005). Generation of monoclonal antibodies specific to hepatopancreatic parvovirus (HPV) from Penaeus monodon. Diseases of Aquatic Organisms, 65(1), 85-89.

Longyant, S., Sithigorngul, P., Chaivisuthangkura, P., Rukpratanporn, S., Sithigorngul, W., & Menasveta, P. (2005). Differences in susceptibility of palaemonid shrimp species to yellow head virus (YHV) infection. Diseases of Aquatic Organisms, 64(1), 5-12.

Winotaphan, P., Sithigorngul, P., Muenpol, O., Longyant, S., Rukpratanporn, S., Chaivisuthangkura, P., et al. (2005). Monoclonal antibodies specific to haemocytes of black tiger prawn Penaeus monodon. Fish and Shellfish Immunology, 18(3), 189-198.

Phianphak, W., Rengpipat, S., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., Sithigorngul, W., et al. (2005). Production of monoclonal antibodies for detection of Vibrio harveyi. Diseases of Aquatic Organisms, 63(2-3), 161-168.

Longyant, S., Sithigorngul, P., Sithigorngul, W., Chaivisuthangkura, P., Thammapalerd, N., & Menasveta, P. (2004). The effect of eyestalk homogenate on haemolymph vitellogenin levels in the black tiger prawn penaeus monodon. Invertebrate Reproduction and Development, 45(2), 91-100.

Panchan, N., Bendena, W. G., Bowser, P., Lungchukiet, P., Tobe, S. S., Sithigorngul, W., et al. (2003). Immunolocalization of allatostatin-like neuropeptides and their putative receptor in eyestalks of the tiger prawn, Penaeus monodon. Peptides, 24(10), 1563-1570.

Sithigorngul, P., Panchan, N., Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., Sithigorngul, W., & Petsom, A. (2002). Differential expression of CMG peptide and crustacean hyperglycemic hormones (CHHs) in the eyestalk of the giant tiger prawn penaeus monodon. Peptides, 23(11), 1943-1952.

Sithigorngul, P., Pupuem, J., Krungkasem, C., Longyant, S., Panchan, N., Chaivisuthangkura, P., et al. (2002). Four novel PYFs: Members of NPY/PP peptide superfamily from the eyestalk of the giant tiger prawn Penaeus monodon. Peptides, 23(11), 1895-1906.

Sithigorngul, P., Rukpratanporn, S., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., Sithigorngul, W., & Menasveta, P. (2002). Monoclonal antibodies specific to yellow-head virus (YHV) of penaeus monodon. Diseases of Aquatic Organisms, 49(1), 71-76.

Sithigorngul, P., Pupuem, J., Krungkasem, C., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., Sithigorngul, W., et al. (2002). Seven novel FMRFamide-like neuropeptide sequences from the eyestalk of the giant tiger prawn penaeus monodon. Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology, 131(3), 325-337.

Sithigorngul, P., Chauychuwong, P., Sithigorngul, W., Longyant, S., Chaivisuthangkura, P., & Menasveta, P. (2000). Development of a monoclonal antibody specific to yellow head virus (YHV) from penaeus monodon. Diseases of Aquatic Organisms, 42(1), 27-34.

Mercier, R.W., P. Chaivisuthangkura, and J.P. Gogarten. 1993. Letter to the editor on b-fructosidase homologues. Plant Mol.Biol. 23, 229-230.

ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย

 • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 13 แหล่งทุน สกว
 • การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal amplification เพื่อตรวจการติดเชื้อวิบริโอสปีชีส์ต่างๆ ในสัตว์น้ำ ก.ค. 2555-ธ.ค. 2556 แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) หัวหน้าโครงการ
 • การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal amplification (LAMP) สำหรับการตรวจเชื้อ monodon baculovirus (MBV) เชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ V. cholerae มี.ค. 2552-มี.ค. 2554 แหล่งทุน สกว. (ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า) หัวหน้าโครงการ
 • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 12 แหล่งทุน สกว.
 • ทุน สกอ. ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา (ทุนปริญญาเอกในประเทศ) ประจำปี 2551
 • ทุน สกอ. ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา (ทุนปริญญาเอกร่วมในและต่างประเทศ) ประจำปี 2550
 • ทุน สกอ. ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา (ทุนปริญญาเอกในประเทศ) ประจำปี 2549
 • การโคลนและการแสดงออกของโปรตีน VP19 และ VP26 ของไวรัสตัวแดงดวงขาวสำหรับสร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดี, 20 ก.ค. 2549 ถึง 20 ก.ค. 2552 แหล่งทุน สกว., (ทุนเมธีวิจัย) หัวหน้าโครงการ
 • โครงการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการผลิตชุดตรวจสำหรับไวรัสและแบคทีเรียในกุ้งและสัตว์น้ำ, ม.ค. 2548 ถึง ธ.ค. 2552 แหล่งทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec), ผู้ร่วมโครงการ
 • การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Taura syndrome virus, ต.ค.47-มิ.ย.49 แหล่งทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec), หัวหน้าโครงการ
 • การพัฒนาชุดตรวจไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) ชนิด sandwich ELISA แบบตลับและแบบแถบสี(Strip test), ต.ค. 2547-ต.ค.2548 แหล่งทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec), ผู้ร่วมโครงการ
 • การสำรวจศักยภาพในการเป็นพาหะของไวรัสโรคหัวเหลืองของกุ้งและปูที่พบในบริเวณแหล่งเลี้ยงกุ้งกุลาดำ, ส.ค.2545-ต.ค. 2547 แหล่งทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec), ผู้ร่วมโครงการ

 

 • งานบริการทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
 • Reviewer วารสารระดับนานาชาติ

                  Virus research

Journal of Virological methods

Virology Journal

Letters in Applied Microbiology

Journal of Applied Microbiology

Journal of General and Molecular Virology

Diseases of Aquatic Organisms

Molecular and Cellular Probes

Aquaculture research

African Journal of Biotechnology

African Journal of Microbiology research

Universal Journal of Medicine & Dentistry

 

·        คณะกรรมการและวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ปี 2555 และ 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

·        กองบรรณาธิการกิจ คู่มือครูและหนังสือเรียน รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

·        ผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการภายนอก วารสารวิชาการปทุมวัน

·        คณะกรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี พ.. 2554

·        กรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

·        คณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (TRF-MAG) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

·        คณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) สกว.

·        กรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

·        ประธาน session วิทยาศาสตรศึกษา การประชุมวิชาการ วทท. 32 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

·        ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตีพิมพ์ในรายงานการประชุมทางวิชาการนานาชาติ “Pure and Applied Chemistry Conference 2008”

·        คณะอนุกรรมการปรับปรุงคู่มือการอบรมครูวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

·        วิทยากร วิพากษ์เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยความร่วมมือจาก สสวท. และ สพฐ.

·        คณะกรรมการกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

·        กรรมการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของเอกชน (คำสั่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)

·        กรรมการโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี

·        ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรางวัลผลงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·        ประธานกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

·        ผู้ทรงคุณวุฒิ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทและเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

·        กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

·        ประธานกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

·        กรรมการสอบปากเปล่าเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

·        กรรมการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·        กรรมการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

·        กรรมการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Maejo International Journal of Science and Technology มหาวิทยาลัยแม่โจ้