Athaphan 
 Home

 
  Name in English Athaphan
  ชื่อ - นามสกุล อรรถพันธ์ กำธร
  อีเมลติดต่อ (E-Mail Address) athaphan@swu.ac.th
  ตำแหน่ง (Position) นักวิชาการศึกษา
สังกัด (Faculty) สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
Education is Growth